§1 postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) przedstawia zasady dostępu do serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis udostępniony w sieci Internet pod adresem głównym www.poczytaj.to („Serwis”), prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora Serwisu. Wszelkie ewentualne załączniki do Regulaminu wymienione w jego treści, stanowią jego integralną część.
 2. Produkty oferowane przez Serwis udostępniane są odpłatnie lub bezpłatnie.
 3. Administratorem Serwisu jest NET System Leszek Gołuchowski ("NET System") z siedzibą w Kielcach, przy ul. Triasowej 10/9, kod pocztowy: 25-640, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem rejestrowym: 18229/01/U o numerze NIP: 657-134-78-17 i numerze REGON: 290535928 („Administrator”).
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej poczytaj.to i stanowi jego integralną część.

§2 prawa autorskie

 1. Wszystkie produkty udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 2. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania produktu.

§3 sprzedaż produktów i usług

 1. Oferta Serwisu obejmuje zakup produktów w postaci książek, broszur, audycji i innych towarów stanowiących zamknięte dzieła.
 2. Oferta serwisu obejmuje:
  a. produkty utrwalone na fizycznych nośnikach,
  b. produkty utrwalone cyfrowo i dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci plików,
  c. usługi.
 3. Zakup produktów oraz pozostałych usług świadczony jest drogą elektroniczną.
 4. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie do 7 dni roboczych.
 5. Wszystkie ceny podane są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 6. Dane zbierane podczas zakupu produktów będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia poprawnej realizacji zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Obsługę płatności związaną z uregulowaniem należności za zakupione produkty dokonane za pośrednictwem Systemu Przelewy24 przejmuje firma PayPro Spółka Akcyjna i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator Serwisu nie ma do nich dostępu, nie pozna numeru konta, ani numeru karty kredytowej, którą płatność była dokonana.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

§4 reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie po zgłoszeniu ich mailowo na adres netsystem.kielce@gmail.com
 2. Reklamacje mogą wynikać z:
  a.  niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem,
  b.  uszkodzeń powstałych w transporcie produktu od sklepu do klienta,
  c.  usterek dostarczonego produktu (np. towar zepsuty, brak elementów, niepełnowartościowy).
 3. Reklamacje wynikające z:
  a.  niezgodności dostarczonego produktu z zamówieniem,
  b.  uszkodzeń powstałych w transporcie produktu od sklepu do klienta
  są rozpatrywane, jeżeli zostały zgłoszone w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania produktu przez klienta. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Przesyłając zgłoszenie klient podaje powód reklamacji i opis usterki. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń produktu powstałych w czasie transportu, do zgłoszenia należy dołączyć:
  a.  poprawnie wypełniony przez kuriera, w dniu otrzymania uszkodzonego produktu, protokół szkody (należy zaznaczyć w nim pola dotyczące uszkodzeń opakowania zewnętrznego),
  b.  data na protokole szkody musi być identyczna z datą dostawy,
  c.  zdjęcia przedstawiające uszkodzone produkty, a w szczególności uszkodzenia jakim uległo opakowanie zewnętrzne (karton w który zapakowano towar na czas transportu),
  d.  informację o numerze pakowacza podaną na fakturze sprzedaży dołączonej do przesyłki.
 5. Przy składaniu reklamacji kupujący powinien podać preferowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana , obniżenie ceny, naprawa).
 6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy zwrócić do firmy NET System wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z firmą (tel. 603 605 265).
 7. Klient jest zobowiązany do odesłania produktu i dopilnowania, aby na czas transportu został należycie zabezpieczony, tj. w sposób ograniczający prawdopodobieństwo powstania nowych uszkodzeń.
 8. NET System każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności odesłanych produktów z danymi zawartymi w zgłoszeniu i protokole reklamacyjnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 9. Uznana przez NET System za zasadną reklamacja zostaje zrealizowana na jeden ze sposobów:
  a.  wymiana towaru na produkt pełnowartościowy,
  b.  naprawa,
  c.  obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady produktu,
  d.  dosłanie przez NET System brakujących elementów.
  Wymiana, naprawa i dosłanie brakujących elementów towaru odbywa się na koszt NET System.
 10. Reklamacji nie podlegają:
  a.  wady zgłoszone przez klienta będące w rzeczywistości cechą fabryczną reklamowanego produktu,
  b.  produktu, którym minął okres gwarancji producenta, c.  produkty, w przypadku zakupu których minął rok od daty zakupu potwierdzonej wystawioną fakturą sprzedaży,
  d.  uszkodzenia mechaniczne,
  e.  naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji,
  f.  uszkodzenia produktów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu towaru od Klienta do NET System.
 11. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
  a.  reklamowany produkt nie został zakupiony w firmie NET System,
  b.  odesłanie produktu do NET System nie zostało poprzedzone zgłoszeniem reklamacyjnym lub nie zawiera protokołu reklamacyjnego,
  c.  stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru,
  d.  brakuje oryginalnego opakowania produktu.
 12. Termin i sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie podany klientowi nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia produktu do reklamacji.
 13. W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z NET System, tel. 603 605 265, e-mail: netsystem.kielce@gmail.com.

§5 odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy zakupu zawartej przez Internet może nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 2. Przy odstąpieniu od umowy zakupu należy:
  a.  przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone na piśmie i wysłane na adres email: netsystem.games@gmail.com,
  b.  dostarczyć zakupiony towar w postaci nienaruszonej, bez uszkodzeń, nie zdekompletowany i w oryginalnym, nieotworzonym opakowaniu na adres: NET System Leszek Gołuchowski, ul. Triasowa 10/9, 25-640 Kielce,
 3. Koszty związane z odstąpieniem od umowy pokrywa zamawiający.
 4. Odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów utrwalonych w wersji cyfrowej i dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci plików.

§6 postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Dokonywane i zamieszczone na stronie internetowej Serwisu zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
 4. W przypadku ewentualnych sporów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego Regulaminu winny być przesyłane na adres: netsystem.kielce@gmail.com
 6. Ostatnia zmiana wersji regulaminu pochodzi z dnia 04.12.2023 r.